Novořecké močály J. Hradec

Třeboň fishponds

RS02.06
Localisation: 49.013668N 14.864169E
Area: 317.257 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 432 - 445 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Záplavové území Nové řeky s unikátní mozaikou vodních a mokřadních biotopů, s trvalými i periodickými lagunami, které jsou v různém stupni zazemnění. V tůních společenstva sv. Lemnion minoris, Potamion pusilli, Batrachion aquatilis, Nymphaeion albae a Oenanthion aquaticae, jinak plošně převažují rákosiny sv. Phragmition communis a Phalaridion arundinaceae a porosty vysokých ostřic sv. Caricion gracilis. Roztroušené porosty bažinných vrbin sv. Salicion cinereae a formace křovinných porostů tavolníku vrbolistého. Menší plochy kosených luk sv. Alopecurion a Molinion. V JV části území navazují reprezentativní porosty bažinných olšin sv. Alnion glutinosae. Výskyt mnoha ptačích druhů vázaných na vodní a mokřadní biotopy, tahové shromaždiště vodních ptáků.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.276 ha 2.29 3.11
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 9.022 ha 2.84 1.03
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.725 ha 0.54 4
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2.079 ha 0.66 3.57
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 28.118 ha 8.86 1.88
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 15.109 ha 4.76 2.23
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 69.708 ha 21.97 1.83
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.528 ha 0.17 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.001 ha -- 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 58.599 ha 18.47 1.7
L1 Mokřadní olšiny -- -- 35.870 ha 11.31 2.23
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.237 ha 0.39 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.911 ha 1.55 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 6.150 ha 1.94 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.116 ha 0.98 3
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Donacia crassipes -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Donacia brevicornis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ryby a mihule Cobitis sp. -- -- HD II -- -- 2019
Brouci Coraebus undatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Colydium elongatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Berosus frontifoveatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2019
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2012
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Malacosoma neustria bourovec prsténčivý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Motýli Neptis rivularis bělopásek tavolníkový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 15 - 30 of 174 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.