Novořecké močály J. Hradec

Třeboň fishponds

RS02.06
Localisation: 49.013668N 14.864169E
Area: 317.257 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 432 - 445 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Záplavové území Nové řeky s unikátní mozaikou vodních a mokřadních biotopů, s trvalými i periodickými lagunami, které jsou v různém stupni zazemnění. V tůních společenstva sv. Lemnion minoris, Potamion pusilli, Batrachion aquatilis, Nymphaeion albae a Oenanthion aquaticae, jinak plošně převažují rákosiny sv. Phragmition communis a Phalaridion arundinaceae a porosty vysokých ostřic sv. Caricion gracilis. Roztroušené porosty bažinných vrbin sv. Salicion cinereae a formace křovinných porostů tavolníku vrbolistého. Menší plochy kosených luk sv. Alopecurion a Molinion. V JV části území navazují reprezentativní porosty bažinných olšin sv. Alnion glutinosae. Výskyt mnoha ptačích druhů vázaných na vodní a mokřadní biotopy, tahové shromaždiště vodních ptáků.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 58.599 ha 18.47 1.7
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 9.022 ha 2.84 1.03
L1 Mokřadní olšiny -- -- 35.870 ha 11.31 2.23
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.528 ha 0.17 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.276 ha 2.29 3.11
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 15.109 ha 4.76 2.23
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2.079 ha 0.66 3.57
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.001 ha -- 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 69.708 ha 21.97 1.83
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.382 ha 0.12 4
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.237 ha 0.39 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 28.118 ha 8.86 1.88
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.911 ha 1.55 4
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.542 ha 0.17 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.725 ha 0.54 4
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Porzana parva chřástal malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2015
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2013
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Motýli Lithophane semibrunnea dřevobarvec hnědý -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2012
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Pseudocistela ceramboides hrotnatec tesaříkovitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Mycetochara maura hubojed čárkovaný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 45 - 60 of 193 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.