Rybníky u Vitmanova

Třeboň fishponds

RS02.07
Localisation: 49.024624N 14.84225E
Area: 205.586 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: fishpond system
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 429 - 433 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rybníky s rozsáhlými rákosinami a litorálními porosty. Hnízdiště vodních ptáků. V zadní části rybníka Nový Vdovec rozsáhlé výtopové rašeliniště. Lokalita je mimořádně cenná především rozlohou a neporušeností porostů. Bezprostředně navazuje na NPR Stará řeka a tvoří s ní a Novořeckými močály jedno z hlavních center CHKO Třeboňsko.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 0.467 ha 0.23 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.276 ha 0.13 3
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.449 ha 0.22 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 135.301 ha 65.81 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.276 ha 0.13 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 13.956 ha 6.79 1.52
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.077 ha 0.04 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.003 ha -- 3
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.771 ha 0.38 2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 13.763 ha 6.69 2.36
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.423 ha 0.21 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 11.598 ha 5.64 2.09
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 1.584 ha 0.77 3.05
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0.060 ha 0.03 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.171 ha 0.08 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Lišejníky Ramalina fraxinea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2017
Ptáci Philomachus pugnax jespák bojovný -- -- -- -- 2018
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 76 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.