Rybníky u Vitmanova

Třeboň fishponds

RS02.07
Localisation: 49.024624N 14.84225E
Area: 205.586 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: fishpond system
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 429 - 433 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rybníky s rozsáhlými rákosinami a litorálními porosty. Hnízdiště vodních ptáků. V zadní části rybníka Nový Vdovec rozsáhlé výtopové rašeliniště. Lokalita je mimořádně cenná především rozlohou a neporušeností porostů. Bezprostředně navazuje na NPR Stará řeka a tvoří s ní a Novořeckými močály jedno z hlavních center CHKO Třeboňsko.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 0.467 ha 0.23 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.276 ha 0.13 3
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.449 ha 0.22 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 135.301 ha 65.81 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.276 ha 0.13 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 13.956 ha 6.79 1.52
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.077 ha 0.04 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.003 ha -- 3
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.771 ha 0.38 2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 13.763 ha 6.69 2.36
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.423 ha 0.21 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 11.598 ha 5.64 2.09
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 1.584 ha 0.77 3.05
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0.060 ha 0.03 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.171 ha 0.08 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL 2015
Cévnaté rostliny Amaranthus powellii laskavec zelenoklasý -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2018
Cévnaté rostliny Erechtites hieraciifolia starčkovec jestřábníkolistý -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2019
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2019
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2015
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 118 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.