Velký a Malý Tisý

Třeboň fishponds

RS02.09
Localisation: 49.056035N 14.724911E
Area: 698.594 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: fishpond system
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 415 - 428 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Cca 300 ha velký rybník s členitými břehy, velkým poloostrovem a rozsáhlými porosty litorální vegetace, a dále systém několika podstatně menších rybníků. Významné tahové shromaždiště vodních ptáků a v menší míře i hnízdiště. Velice cenné území z botanického hlediska – unikátní mozaika společenstev. V posledních 20 letech pozorováno snížení vitality litorální vegetace (hl. rákosu obecného) v důsledku intenzivního rybničního hospodaření. Omezení hospodaření a postupná revitalizace jsou řešeny (od roku 1998).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.179 ha 0.03 2.5
M2.2 Jednoletá vegetace vlhkých písků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.031 ha -- 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.108 ha 0.02 2.5
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.015 ha -- 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 6.057 ha 0.87 2.94
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 27.564 ha 3.95 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 8.967 ha 1.28 1.4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 51.068 ha 7.31 2.21
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.093 ha 0.01 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.463 ha 0.07 4
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.815 ha 0.26 1.87
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.531 ha 0.08 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 2.075 ha 0.3 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 63.024 ha 9.02 1.17
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.856 ha 0.12 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 19 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ryby a mihule Cobitis sp. -- -- HD II -- -- 2013
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Abdera flexuosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Ampedus brunnicornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Cardiophorus gramineus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Clytus tropicus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Donacia crassipes -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Houby Inocybe leptophylla -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Haliplus fulvus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 245 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.