Ruda u Kojákovic

Třeboň fishponds

RS02.10
Localisation: 48.946823N 14.771076E
Area: 104.556 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: PLA, SPA, NR
Altitude: 447 - 452 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rybník s rozsáhlým litorálem a minerotrofním rašeliništěm v jihozápadní výtopě, nesouvislé rákosiny as. Phragmitetum communis, převažují porosty as. Glycerietum maximae. Rozsáhlé porosty vysokých ostřic (as. Caricetum gracilis), vně navazují vlhké louky sv. Molinion. Význačně vyvinutá společenstva obnaženého dna.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.075 ha 0.07 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.398 ha 2.29 2.5
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.162 ha 0.15 2.5
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.603 ha 2.49 1.64
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6.526 ha 6.24 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2.949 ha 2.82 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.036 ha 0.03 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 9.791 ha 9.36 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.507 ha 0.49 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.489 ha 0.47 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Carabus scheidleri střevlík Scheidlerův Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2016
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2016
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2014
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Savci Alces alces los evropský Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Circus cyaneus moták pilich Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Hydroporus scalesinaus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Obojživelníci Triturus cristatus čolek velký Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Netta rufina zrzohlávka rudozobá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Obojživelníci Rana arvalis skokan ostronosý Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2018
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 67 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.