Ruda u Kojákovic

Třeboň fishponds

RS02.10
Localisation: 48.946823N 14.771076E
Area: 104.556 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: PLA, SPA, NR
Altitude: 447 - 452 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rybník s rozsáhlým litorálem a minerotrofním rašeliništěm v jihozápadní výtopě, nesouvislé rákosiny as. Phragmitetum communis, převažují porosty as. Glycerietum maximae. Rozsáhlé porosty vysokých ostřic (as. Caricetum gracilis), vně navazují vlhké louky sv. Molinion. Význačně vyvinutá společenstva obnaženého dna.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.603 ha 2.49 1.64
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.489 ha 0.47 3
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.075 ha 0.07 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.036 ha 0.03 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.507 ha 0.49 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6.526 ha 6.24 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 9.791 ha 9.36 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2.949 ha 2.82 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.398 ha 2.29 2.5
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.162 ha 0.15 2.5

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Graphoderus bilineatus potápník dvojčárý Kriticky ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2016
Cévnaté rostliny Carex elata ostřice vyvýšená -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2016
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Circus cyaneus moták pilich Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Savci Alces alces los evropský Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Měkkýši Gyraulus acronicus kružník severní -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Bolboschoenus yagara kamyšník vrcholičnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 30 - 45 of 62 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.