Rybník Dvořiště

Třeboň fishponds

RS02.11
Localisation: 49.058835N 14.664226E
Area: 435.502 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 427 - 442 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex mokřadní a rašelinné vegetace v severozápadní části výtopy rybníka Dvořiště. Jde o minerotrofní rašeliniště oligomezotrofního charakteru, porostlé nízkostébelnými společenstvy svazů Rhynchosporion albae a Sphagno-Caricion canescentis. Litorál rybníka tvořen úzkým pruhem zblochanových porostů as. Glycerietum maximae a vně navazujícím širším pruhem vysokých ostřic as. Caricetum gracilis. Uměle vzniklé tůňky (dřívější borkování rašeliny) zarůstají společenstvy as. Juncetum bulbosi a Utricularietum australis. Dvořiště je rozsáhlý rybník navazující na rybniční síť v okolí Třeboně. Významné místo pro tah a zimování řady ptačích druhů. Na polovině obvodu chatařské kolonie. Celý rybník obklopen lesem a rozptýlenou zelení.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.030 ha 0.01 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.225 ha 0.05 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 289.374 ha 66.45 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.451 ha 0.56 2.5
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.077 ha 0.02 2.5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.528 ha 0.12 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 12.661 ha 2.91 1.52
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.399 ha 0.09 1
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 0.217 ha 0.05 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 8.397 ha 1.93 3.3
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 5.680 ha 1.3 4
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 9.500 ha 2.18 3.95
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.902 ha 0.9 1.23
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.285 ha 0.07 4
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.752 ha 0.4 4
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2019
Cévnaté rostliny Spiraea sp. -- -- -- -- WL 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Houby Steccherinum oreophilum bránovitka přezkatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2019
Ptáci Limosa limosa břehouš černoocasý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Rhynchospora alba hrotnosemenka bílá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 120 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.