Hliníř

Třeboň fishponds

RS02.12
Localisation: 49.133126N 14.681255E
Area: 107.897 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM
Altitude: 414 - 427 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

botanicky významný

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.356 ha 1.26 3.11
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.270 ha 1.18 2.08
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.071 ha 0.07 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 9.024 ha 8.36 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.871 ha 2.66 2.22
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.085 ha 0.08 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2.022 ha 1.87 3.49
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0.008 ha 0.01 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.317 ha 0.29 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.597 ha 1.48 1.49
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.148 ha 0.14 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 14.181 ha 13.14 3
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 5.192 ha 4.81 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.321 ha 0.3 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Agrilus suvorovi populneus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Bidessus grossepunctatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Pelophylax lessonae skokan krátkonohý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Osmoderma barnabita páchník hnědý Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 64 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.