Záblatské louky

Třeboň fishponds

RS02.13
Localisation: 49.110567N 14.653242E
Area: 179.563 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: PLA, SPA, NR
Altitude: 436 - 446 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlý komplex vlhkých kulturních i přirozených nekosených luk sv. Molinion. Směrem k výtopě rybníka ukázková zonace nízkostébelných rašelinných společenstev sv. Caricion fuscae přes vysoké ostřicové porosty sv. Caricion gracilis a porosty Calamagrostietum canescentis k litorálním rákosovým a orobincovým porostům sv. Phragmition communis. Jeden z posledních zachovalých komplexů mokrých luk na Třeboňsku. Zahrnuje i část rozsáhlé rákosiny Záblatského rybníka a uměle vytvořenou soustavou tůní po borkování rašeliny s cennou vodní vegetací sv. Potamion pusilli, Batrachion aquatilis,Utricularion vulgaris.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.069 ha 0.6 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 22.523 ha 12.54 2.5
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.624 ha 0.35 2.5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.906 ha 1.06 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 12.263 ha 6.83 1.88
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7.580 ha 4.22 1.05
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 76.460 ha 42.58 1.67
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.425 ha 0.79 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 10.577 ha 5.89 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Hydroporus scalesinaus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Ilybius subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Haliplus fulvus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Porzana porzana chřástal kropenatý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 85 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.