Allah I – VII

Lednice fishponds

RS04.01
Localisation: 48.770849N 16.79759E
Area: 20.422 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: NNR, SPA
Altitude: 168 - 190 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava lesních rybníčků (některé již zazemněny) přímo navazujících na Prostřední rybník v soustavě Lednických rybníků. Mimořádně významná botanická (submerzní vegetace), entomologická (vodní fauna) a herpetologická lokalita (rozmnožování stovek obojživelníků).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.352 ha 1.73 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.169 ha 5.72 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.645 ha 22.74 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.051 ha 0.25 4
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0.132 ha 0.65 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.537 ha 12.42 2.19
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.494 ha 2.42 2.25
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.393 ha 1.92 2.54
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.000 ha -- 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Liometopum microcephalum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Brouci Cybister lateralimarginalis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Hydrophilus piceus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2008
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
Cévnaté rostliny Filago vulgaris bělolist obecný -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Cévnaté rostliny Quercus cerris dub cer -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2016
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 50 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.