Lednické rybníky

Lednice fishponds

RS04.02
Localisation: 48.777779N 16.756607E
Area: 578.840 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
fishpond system
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 162 - 178 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava čtyř rybníků (Nesyt 325 ha, Hlohovecký 105 ha, Prostřední 46 ha, Mlýnský 109 ha). Významná botanická lokalita s porosty rákosin, orobince a vyvinutými litorálními společenstvy, jedna z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v ČR. Důležitá křižovatka ptačích tahů, hnízdiště četných druhů ptáků (včetně ohrožených).

Geology

Dno je tvořeno hlavně miocenními sedimenty, v malé míře pliocenními štěrky. Území je geomorfologicky vytvořeno tektonickou činností, jak svědčí sirné prameny v Sedleci.

Flora

Nejcennějším společenstvem na soustavě Lednických rybníků je společenstvo obnažených den, které se uplatňuje při letnění. V roce 2007 zde byl objeven merlík slanomilný (Chenopodium chenopodioides), který byl do té doby považován za vymizelý -Vojtěch Sedláček, 2007, Česká národní fytocenologická databáze. Mezi další významné druhy lze zařadit solenku Valerandovu (Samolus valerandi), blešník úplavičný (Pulicaria dysenterica), šťovík bahenní (Rumex palustris) a šťovík úzkolistý (Rumex stenophyllus) – Jiří Danihelka, Radobvan Kopp, Ivo Sukop, 2008, nálezová databáze portálu ISOP. Mezi další významné druhy patří např. bahenka šásinovitá (Heleochloa schoenoides) – Jiří Kmet, 2012, nálezová datanáze portálu ISOP

Fauna

Na obnažených dnech hnízdí: tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) (2 páry v roce 2007, 11 párů v roce 2012, 5 až 6 párů v roce 2014).; kulík říční (Charadrius dubius), vodouš rudonohý (Tringa totanus). – Petr Macháček, 2009; Vlastimil Sajfrt, Vilém Vyhnálek, in verb. Dále zde hnízdí husa velká (Anser anser), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) , sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), moták pochop (Circus aeriginosus), modráček středoevropský (Luscinia svecica). Nepravidelně volavka červená (Ardea purpurea) a bukač velký (Botaurus stellaris) -Petr Macháček, 2009, Ptáci lednických rybníků. Pravidelně protahují: husa velká, polák velký, lžičák pestrý,zrzohlávka rudozobá, rybák černý a bahňáci. Pravidelně zimuje orel mořský – Petr Macháček, 2008, Ptáci lednických rybníků

Utilization

Na všech rybnících se rybářsky hospodaří. Přilehlé louky se nepravidelně kosí. Rybník Mlýnský využíván k rekreaci (koupání, bruslení)

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.054 ha 0.18 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.134 ha 0.71 3.5
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0.650 ha 0.11 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 69.154 ha 11.95 1.33
T7 Slaniska 1340 Vnitrozemské slané louky 0.100 ha 0.02 2
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0.915 ha 0.16 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 2.538 ha 0.44 3.86
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 42.246 ha 7.3 2
M2.3 Vegetace obnažených den teplých oblastí 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 28.343 ha 4.9 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.000 ha -- 3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.000 ha -- 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Štírci Dendrochernes cyrneus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Bagous nodulosus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Pterostichus elongatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Philonthus umbratilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Philonthus oebalus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Netopýři Myotis alcathoe/emarginatus -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2015
Brouci Hygrotus parallelogrammus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Ilybius subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Longitarsus echii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Netopýři Myotis sp. -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2015
Brouci Oodes gracilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 288 results

Realizované projekty

Název projektu: Rekonstrukce bezpečnostních přelivů na rybnících v NPR Lednické rybníky
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2016 do 2018
Výše podpory: 7 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: NPR Lednické rybníky jsou jednou z nejvýznamnějších ornitologických rezervací ČR a jejím úkolem je poskytovat vhodné podmínky k životu vzácných rostlin a živočichů. Přelivy Hlohoveckého a Mlýnského rybníku byly v havarijním technickém stavu. Jejich oprava byla náročná, probíhala totiž 2,9 m pod úrovní hladiny rybníků a zároveň se musela přizpůsobit hnízdnímu období ptáků a výlovům rybníků. Po rekonstrukci objektů bude možné plně manipulovat s výškou vodní hladiny dle potřeb ochrany přírody. Odkaz na článek: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/rekonstrukce-na-lednickych-rybnicich-prospeje-zdejsi-jedinecne-prirode/

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.