Lednické rybníky

Lednice fishponds

RS04.02
Localisation: 48.772691N 16.730213E
Area: 656.763 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
fishpond system
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 156 - 200 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava pěti rybníků (Nesyt 325 ha, Hlohovecký 105 ha, Prostřední 46 ha, Mlýnský 109 ha, Zámecký 42 ha). Významná botanická lokalita s porosty rákosin, orobince a vyvinutými litorálními společenstvy, jedna z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v ČR. Důležitá křižovatka ptačích tahů, hnízdiště četných druhů ptáků (včetně ohrožených).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 23.018 ha 3.5 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.209 ha 0.03 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 30.390 ha 4.63 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.054 ha 0.16 2.37
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.134 ha 0.63 3.37
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0.650 ha 0.1 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 69.188 ha 10.53 1.06
T7 Slaniska 1340 Vnitrozemské slané louky 0.100 ha 0.02 2
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0.915 ha 0.14 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 6.018 ha 0.92 3.69
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 42.246 ha 6.43 2
M2.3 Vegetace obnažených den teplých oblastí 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 28.343 ha 4.32 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.000 ha -- 3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.000 ha -- 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Liometopum microcephalum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Brouci Rhagium sycophanta -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Štírci Dendrochernes cyrneus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Berosus frontifoveatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Ostatní helminti Encentrum sorex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Myotis sp. -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2015
Netopýři Myotis alcathoe/emarginatus -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2015
Kroužkovci Psammoryctides albicola -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Kroužkovci Pristina longiseta -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Kroužkovci Ilyodrilus templetoni -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Brouci Velleius dilatatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Brouci Tenebrio opacus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
Ptáci Anser sp. -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Eurythyrea quercus -- Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 289 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.