Hejtmanka

Litovelské Pomoraví

RS05.01
Localisation: 49.710927N 17.034907E
Area: 192.850 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA, NR
Altitude: 234 - 246 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Původně název rozsáhlé tůně, nyní navrhováno rozšíření a vyhlášení za NPR. Ucelený komplex lužního lesa se sítí periodických tůní a vodotečí. Vegetační kryt představují lesní společenstva fytocenologicky náležející k asociaci Salici-Populetum, Querco-Ulmetum a Pado-Alnetum. Periodické tůně naplňované podzemní vodou jsou biotopem společenstva korýšů jarního aspektu, zejména druhů ohrožených. Četní obojživelníci a typická ornitocenóza vyspělých lužních lesů. Součástí rozšíření lokality je i NPR Vrapač (80,7 ha).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.073 ha 0.04 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.528 ha 0.27 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.014 ha 0.01 2
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.065 ha 0.03 1.88
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 6.327 ha 3.28 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.082 ha 1.08 1.45
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 175.462 ha 90.98 1.34

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Adrastus montanus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Porthmidius austriacus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Poophagus sisymbrii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Podeonius acuticornis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Brouci Platynus krynickii -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Phytobius leucogaster -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Philonthus oebalus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Perileptus areolatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Pelochares versicolor -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Lišejníky Melanelixia subaurifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Pediacus depressus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Pachnephorus pilosus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Lišejníky Physconia enteroxantha -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Oomorphus concolor -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 187 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.