Hejtmanka

Litovelské Pomoraví

RS05.01
Localisation: 49.710927N 17.034907E
Area: 192.850 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA, NR
Altitude: 234 - 246 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Původně název rozsáhlé tůně, nyní navrhováno rozšíření a vyhlášení za NPR. Ucelený komplex lužního lesa se sítí periodických tůní a vodotečí. Vegetační kryt představují lesní společenstva fytocenologicky náležející k asociaci Salici-Populetum, Querco-Ulmetum a Pado-Alnetum. Periodické tůně naplňované podzemní vodou jsou biotopem společenstva korýšů jarního aspektu, zejména druhů ohrožených. Četní obojživelníci a typická ornitocenóza vyspělých lužních lesů. Součástí rozšíření lokality je i NPR Vrapač (80,7 ha).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.014 ha 0.01 2
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.065 ha 0.03 1.88
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.073 ha 0.04 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.528 ha 0.27 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.082 ha 1.08 1.45
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 6.327 ha 3.28 3
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 175.462 ha 90.98 1.34

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Houby Agaricus bresadolanus -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Netopýři Myotis alcathoe/emarginatus -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2015
Brouci Microrhagus lepidus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Cyllodes ater -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Agrilus convexicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Ampedus nigerrimus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Augyles pruinosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Leptura annularis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Corticeus fasciatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Colydium elongatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Denticollis rubens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Hypulus quercinus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Eucnemis capucina -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 15 - 30 of 114 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.