Hejtmanka

Litovelské Pomoraví

RS05.01
Localisation: 49.710927N 17.034907E
Area: 192.850 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA, NR
Altitude: 234 - 246 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Původně název rozsáhlé tůně, nyní navrhováno rozšíření a vyhlášení za NPR. Ucelený komplex lužního lesa se sítí periodických tůní a vodotečí. Vegetační kryt představují lesní společenstva fytocenologicky náležející k asociaci Salici-Populetum, Querco-Ulmetum a Pado-Alnetum. Periodické tůně naplňované podzemní vodou jsou biotopem společenstva korýšů jarního aspektu, zejména druhů ohrožených. Četní obojživelníci a typická ornitocenóza vyspělých lužních lesů. Součástí rozšíření lokality je i NPR Vrapač (80,7 ha).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.073 ha 0.04 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 6.327 ha 3.28 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.082 ha 1.08 1.45
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 175.462 ha 90.98 1.34
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.014 ha 0.01 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.528 ha 0.27 2
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.065 ha 0.03 1.88

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Protaetia speciosissima zlatohlávek skvostný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Mechorosty Rhynchostegium rotundifolium zobanitka okrouhlolistá -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Arum maculatum árón plamatý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Arum cylindraceum árón východní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Houby Pluteus exiguus štítovka drobná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Houby Pluteus hispidulus štítovka huňatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Houby Pluteus podospileus štítovka vločkatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Korýši Eubranchipus grubii žábronožka sněžní Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
First 5 6 7 8 9 Showing: 120 - 133 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.