Kačení louka

Litovelské Pomoraví

RS05.03
Localisation: 49.750183N 16.995498E
Area: 21.967 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: NR
Altitude: 250 - 265 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Terénní deprese sycená hlavně podzemní vodou s dobře vyvinutými stadii hydroserie - submerzní společenstva, rákosiny, podmáčené lesní ekosystémy. Botanicky mimořádně bohaté území a rovněž ornitologicky a entomologicky významná lokalita.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 1.079 ha 4.91 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.282 ha 1.28 1.33
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.355 ha 1.62 2
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.132 ha 0.6 1
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.011 ha 0.05 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 4.789 ha 21.8 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.820 ha 3.73 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.665 ha 3.03 1
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 3.622 ha 16.49 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.317 ha 10.55 1.32
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.041 ha 0.19 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.484 ha 2.2 2.69
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.200 ha 0.91 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Pterostichus aterrimus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2002
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Knautia dipsacifolia chrastavec lesní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2003
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2008
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2008
Cévnaté rostliny Corydalis solida dymnivka plná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Arctium nemorosum lopuch hajní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2008
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 52 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.