Kačení louka

Litovelské Pomoraví

RS05.03
Localisation: 49.750183N 16.995498E
Area: 21.967 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 250 - 265 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Terénní deprese sycená hlavně podzemní vodou s dobře vyvinutými stadii hydroserie - submerzní společenstva, rákosiny, podmáčené lesní ekosystémy. Botanicky mimořádně bohaté území a rovněž ornitologicky a entomologicky významná lokalita.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.035 ha 0.16 2.5
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.125 ha 0.57 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.262 ha 1.19 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.690 ha 3.14 1
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.696 ha 3.17 1.99
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.647 ha 7.5 1.16
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 1.839 ha 8.37 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2.353 ha 10.71 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 2.485 ha 11.31 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4.486 ha 20.42 1.82
L1 Mokřadní olšiny -- -- 4.706 ha 21.42 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Carabus scheidleri střevlík Scheidlerův Ohrožený -- -- -- 2020
Brouci Carabus ulrichii střevlík Ulrichův Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2013
Plazi Coronella austriaca užovka hladká Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2018
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Arum cylindraceum árón východní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Triturus cristatus čolek velký Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2020
Mechorosty Orthotrichum patens šurpek otevřený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Vážky Lestes barbarus šídlatka brvnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Vážky Lestes dryas šídlatka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Hottonia palustris žebratka bahenní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 60 - 75 of 76 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.