Pískovna Mohelnice

Litovelské Pomoraví

RS05.04
Localisation: 49.773545N 16.960362E
Area: 133.322 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM
Altitude: 275 - 275 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Ve vytěžených částech pískovny a opuštěných kalových polích (= sedimentačních) dochází postupnou příznivou sukcesí k vytváření vodních, příbřežních a břehových rostl. společenstev (rákosiny, společenstva obnažených den). Významná ornitologická lokalita díky poloze v tahovém koridoru řeky Moravy.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.232 ha 0.92 3.1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.702 ha 0.53 1.24
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1.042 ha 0.78 2.87
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.054 ha 0.04 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.503 ha 1.13 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.793 ha 1.34 1
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0.012 ha 0.01 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Typha laxmannii orobinec sítinovitý -- -- -- GL 2013
Ptáci Cygnus cygnus labuť zpěvná -- BD I -- -- 2020
Ptáci Microcarbo pygmaeus kormorán malý -- BD I -- -- 2020
Měkkýši Dreissena polymorpha slávička mnohotvárná -- -- -- BL3 2020
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2018
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2018
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2012
Brouci Brachinus explodens prskavec menší Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Bombycilla garrulus brkoslav severní Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Branta ruficollis berneška rudokrká -- BD I -- -- 2015
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2013
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Cygnus columbianus bewickii labuť malá eurasijská -- BD I -- -- 2018
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 15 - 30 of 132 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.