Ramena řeky Moravy

Litovelské Pomoraví

RS05.05
Localisation: 49.676752N 17.154025E
Area: 65.262 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 220 - 230 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Přirozeně meandrující řeka s recentními projevy a sukcesními stadii včetně řady tekoucích a odstavených ramen. Úsek se nachází v parmovém říčním pásmu s místy vhodnými pro rozvoj pásma cejnového. Významný biotop živočichů a rostlin vázaných na vodní tok. Zastoupeny jsou porosty okrajů a dna vodoteče, rákosiny stojatých i tekoucích vod, rostl. volně plovoucí. V části lokality nazývané Tůně u Střeně (27 ha) lesní porost typu tvrdého luhu náležející k asociaci Querco-Ulmetum a Pado-Alnetum. Území je protkáno sítí podzemní vodou periodicky zvodnělých tůní. Zastoupeno živočišné společenstvo ohrožených korýšů jarního aspektu. Dále četní obojživelníci.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0.820 ha 1.26 1.39
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.000 ha -- 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.006 ha 0.01 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.275 ha 0.42 3.16
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 16.104 ha 24.68 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.030 ha 0.05 4
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.000 ha -- 1
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.691 ha 7.19 2.46
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.012 ha 0.02 1
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 13.146 ha 20.14 2.26
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 8.248 ha 12.64 1.44
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0.886 ha 1.36 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.003 ha -- 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.000 ha -- 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.905 ha 1.39 1.06
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Ramalina pollinaria -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Cladonia parasitica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Lišejníky Piccolia ochrophora -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Physconia perisidiosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Anisomeridium biforme -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Lišejníky Arthonia radiata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Arthonia spadicea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Bacidia subincompta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Bacidina arnoldiana -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Lišejníky Catillaria nigroclavata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Lišejníky Evernia prunastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Flavoparmelia caperata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Lišejníky Hypogymnia tubulosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lecania naegelii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 101 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.