Plané loučky

Litovelské Pomoraví

RS05.06
Localisation: 49.623543N 17.231325E
Area: 51.362 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 216 - 217 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Ojedinělá slatinná lokalita v povodí řeky Moravy. Vyvinuty jsou tyto formace (nebo jejich fragmenty): měkký luh, bažinný les, podmáčená louka se soliterními keři a stromovými vrbami, vysoké porosty šáchorovitých, porosty okrajů a dna vodoteče, rákosiny stojatých i tekoucích vod, rostliny volně plovoucí. Ornitologicky významná lokalita.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 17.106 ha 33.31 1.75
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.562 ha 1.09 1.64
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.093 ha 0.18 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.006 ha 0.01 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.015 ha 0.03 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3.830 ha 7.46 1.83
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.638 ha 7.08 1.72
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.571 ha 3.06 1.97
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3.587 ha 6.98 1
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 1.920 ha 3.74 3.34
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.989 ha 3.87 1.94
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.178 ha 2.29 1.79
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.000 ha -- 1
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1.516 ha 2.95 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2019
Netopýři Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2019
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2019
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2019
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Cévnaté rostliny Echinocystis lobata štětinec laločnatý -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 171 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.