Polanský les

Poodří

RS06.01
Localisation: 49.782466N 18.204136E
Area: 300.840 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
canal, ditch
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 225 - 233 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex lužního lesa na ploché říční nivě na levém břehu Odry, se sítí trvalých i periodických tůní. Vegetační kryt charakterizován společenstvy především Querco-Ulmetum, Pruno-Fraxinetum, Salicetum albae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.031 ha 0.01 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.028 ha 0.01 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.296 ha 0.43 2.28
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.028 ha 0.01 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.159 ha 0.05 3.9
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 124.707 ha 41.45 2.35
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.558 ha 0.85 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.382 ha 0.13 2.71
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.283 ha 2.09 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 5.125 ha 1.7 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.180 ha 0.72 3.02
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 15.880 ha 5.28 2.77
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 80.765 ha 26.85 1.14
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 13.427 ha 4.46 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Abraeus granulum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Psammodius asper -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Hylis cariniceps -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Pediacus depressus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Philonthus subuliformis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Pleurophorus caesus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Polistichus connexus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Serropalpus barbatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Dyschirius digitatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Silvanoprus fagi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Stenolophus discophorus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Synchita mediolanensis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Zyras haworthi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 127 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.