Polanská niva

Poodří

RS06.02
Localisation: 49.752091N 18.162635E
Area: 914.951 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
fishpond system
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA, NR
Altitude: 225 - 250 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Výrazně meandrující tok řeky Odry s pestrou mozaikou lesních, mokřadních a vodních (částečně i lučních) biocenóz levého břehu s největší rybniční soustavou v celém Poodří (Jistebnické rybníky). Téměř jedna třetina území je součástí NPR Polanská niva. Nejzachovalejší z celé rybniční soustavy je střední část (rybníky Bezruč, Křivý, Oderský, Prosňák a další). Na SZ okraji rybníka Bezruč mokřad Geisel (rozsáhlá rákosina s ostřicovými loukami). Území je součástí nadregionálního biocentra Oderská niva. Vegetace – as. Querco-Ulmetum, Pruno-Fraxinetum, Salicetum triandrae, Salicetum albae, Trapetum natantis, Batrachietum rionii, Hottonietum palustris, Scirpetum radicantis, Butomo-Alismatetum plantaginis-aquaticae, Caricetum ripariae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 24.857 ha 2.72 2.35
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 33.551 ha 3.67 1
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.057 ha 0.01 4
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.822 ha 0.09 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.194 ha 0.02 2.8
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.216 ha 0.02 1.15
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 8.245 ha 0.9 2.22
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 9.170 ha 1 1.36
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 5.617 ha 0.61 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.726 ha 0.19 2.96
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 11.280 ha 1.23 2.1
M1.4 Říční rákosiny -- -- 6.965 ha 0.76 1.87
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.071 ha 0.01 1
First 1 2 Showing: 15 - 28 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Agrilus ater polník topolový -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Měkkýši Sphaerium nucleus okružanka kulovitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Měkkýši Gyraulus laevis kružník hladký -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2019
Měkkýši Perforatella bidentata dvojzubka lužní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Měkkýši Physa fontinalis levatka říční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Měkkýši Pisidium globulare hrachovka kulovitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Měkkýši Pisidium milium hrachovka prosná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Měkkýši Radix ampla uchatka široká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Měkkýši Segmentina nitida lištovka lesklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Měkkýši Sinanodonta woodiana škeblice asijská -- -- -- BL3 2020
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Měkkýši Aplexa hypnorum levotočka bažinná -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 336 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.