Oderský luh (dříve Louky u Petřvaldíku)

Poodří

RS06.03
Localisation: 49.718509N 18.108555E
Area: 480.893 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
fishpond system
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 225 - 234 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlý lužní les Bažantula se sítí trvalých i periodických ramen a tůní, pokračující k jihu velkou plochou luk různého stupně zamokření s trvalými i periodickými tůněmi. Studénecká rybniční soustava, část rybníků Albrechtiček, přirozeně meandrující tok Odry, pravobřežní terasa s množstvím pramenišť a drobných toků. Rostlinná společenstva zastoupena především Pruno-Fraxinetum,Querco-Ulmatum, dále porosty Salicetum albae, Salvinio-Spirodelletum, Trapetum natantis, Nymphoidetum peltatae, Potametum trichoidis, Najadetum minoris, Najadetum marinae, Hottonietum palustris, Sagittario-Sparganietum emersi, Scirpo-Cirsietum cani.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.935 ha 0.61 1.68
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.342 ha 0.07 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.064 ha 0.01 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 59.159 ha 12.3 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 7.323 ha 1.52 1.2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 135.759 ha 28.23 2.5
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.011 ha -- 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.879 ha 0.18 1.48
M1.4 Říční rákosiny -- -- 2.018 ha 0.42 2.97
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.719 ha 0.15 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 16.254 ha 3.38 1.27
L1 Mokřadní olšiny -- -- 4.528 ha 0.94 1.32
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 14.239 ha 2.96 3
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 16.863 ha 3.51 2.01
V1D Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s nepukalkou plovoucí (Salvinia natans) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4.855 ha 1.01 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 19 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Bombycilla garrulus brkoslav severní Ohrožený -- -- -- 2013
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata bahnička bradavkatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Brouci Helochares lividus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Scirtes orbicularis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Limnichus sericeus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
First 9 10 11 12 13 Last Showing: 165 - 180 of 181 results

Realizované projekty

Název projektu: Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2016 do 2019
Výše podpory: 50,4 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Předmětem ochrany v PR Bažantula je přírodě blízký a druhově bohatý rybniční systém se vzácnými rostlinnými společenstvy (př. nepukalka plovoucí, řečanka menší, plavín štítnatý či kotvice plovoucí) a chráněnými druhy živočichů (př. kuňka obecná, rosnička zelená, skokan skřehotavý či skokan zelený). Rybníky v PR byly z technického hlediska dlouhodobě v zanedbaném až havarijním stavu. V rámci projektu došlo k odtěžení dnových nánosů, zřízení opevnění břehů, hrází rybníků, obnově litorálních pásem a břehových porostů. Odkaz na článek: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/v-poodri-zacina-obnova-rybniku-v-prirodni-rezervaci-bazantula/

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.