Kotvice

Poodří

RS06.04
Localisation: 49.703015N 18.076064E
Area: 287.000 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
fishpond system
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 230 - 250 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Podstatnou část území představuje PR Kotvice na pravém břehu Odry, s vodní květenou, hnízdišti vzácného ptactva i výskytem ohrožených druhů hub (hřib královský). Součástí území jsou i přilehlé mokřadní louky s lučními tůněmi a návrh PP Černé jezero v loukách levého břehu řeky. Rostlinná společenstva zastoupena především asociacemi Pruno-Fraxinetum, Querco-Ulmetum, dále porosty Salicetum albae, Salvinio-Spirodelletum, Trapetum natantis, Potametum trichoidis, Hottonietum palustris, Utricularietum australis, Sagittario-Sparganietum emersi, Potametum obtusifolii, Phragmitetum commnis, Typhetum angustifoliae, Typhetum latifoliae, Caricetum ripariae, Scirpo-Cirsietum cani.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.082 ha 0.03 1
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.251 ha 0.09 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.814 ha 0.28 1.81
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1.052 ha 0.37 3.08
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.217 ha 0.42 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 4.346 ha 1.51 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.683 ha 1.63 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 6.667 ha 2.32 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.752 ha 2.35 2.44
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7.332 ha 2.55 1.33
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7.327 ha 2.55 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 7.502 ha 2.61 2.1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 8.891 ha 3.1 2
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9.016 ha 3.14 1.59
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 12.800 ha 4.46 1.66
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Acupalpus luteatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Nanophyes globiformis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Pediacus depressus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Palorus depressus kružec stlačený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Osmoderma barnabita páchník hnědý Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Orchesia blandula -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Ochthephilus omalinus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Ocalea rivularis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Neomida haemorrhoidalis přílbovník červený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Pentaphyllus testaceus pětičlenec žlutohnědý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Mycetophagus decempunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 309 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.