Pustějovské louky a Bartošovický luh

Poodří

RS06.05
Localisation: 49.67661N 18.02332E
Area: 1 043.254 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
fishpond system
reservoir
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 233 - 278 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Nejjižnější část nadregionálního biocentra Oderská niva, na obou březích řeky, komplex rozsáhlých mokřadů luk se systémy starých ramen a tůní řeky Odry, Pustějovského potoka i drobných přítoků, Bartošovické rybníky i lužní lesy paty říční terasy až ke Kunínu. Kromě významných hnízdišť ptáků jedno z nejdůležitějších území rozmnožování obojživelníků. Součástí území jsou i návrhy PR Mokřady Pustějovského potoka, PR Bartošovický luh, PR Koryto, PP Kaménka. Rostlinná společenstva zastoupena především Pruno-Fraxinetum, Salicion albae, Carici acutiformis-Alnetum, Alnetum incanae, Typhetum latifoliae, Caricetum gracilis, Caricetum ripariae, Caricetum vesicariae, Phalaridetum arundinaceae, Scirpo-Cirsietum cani, Bidentetum cernuae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.015 ha -- 2.77
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0.060 ha 0.01 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.292 ha 0.03 4
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.327 ha 0.03 1.64
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.409 ha 0.04 3.61
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.440 ha 0.04 3.53
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.627 ha 0.06 2.91
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1.141 ha 0.11 3.82
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.741 ha 0.17 1.31
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 2.088 ha 0.2 2.6
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.625 ha 0.25 2.8
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 2.659 ha 0.25 2.41
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.998 ha 0.29 2.13
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 8.200 ha 0.79 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 13.236 ha 1.27 1.38
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 24 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Hydrocoloeus minutus racek malý -- BD I -- -- 2013
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2020
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2019
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2020
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2019
Netopýři Barbastella barbastellus netopýr černý Kriticky ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Netopýři Myotis brandtii netopýr Brandtův Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Myotis mystacinus netopýr vousatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Pipistrellus nathusii netopýr parkový Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Plecotus auritus netopýr ušatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Ptáci Gallinago media bekasina větší Ohrožený BD I -- -- 2020
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 225 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.