Pustějovské louky a Bartošovický luh

Poodří

RS06.05
Localisation: 49.67661N 18.02332E
Area: 1 043.254 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
fishpond system
reservoir
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 233 - 278 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Nejjižnější část nadregionálního biocentra Oderská niva, na obou březích řeky, komplex rozsáhlých mokřadů luk se systémy starých ramen a tůní řeky Odry, Pustějovského potoka i drobných přítoků, Bartošovické rybníky i lužní lesy paty říční terasy až ke Kunínu. Kromě významných hnízdišť ptáků jedno z nejdůležitějších území rozmnožování obojživelníků. Součástí území jsou i návrhy PR Mokřady Pustějovského potoka, PR Bartošovický luh, PR Koryto, PP Kaménka. Rostlinná společenstva zastoupena především Pruno-Fraxinetum, Salicion albae, Carici acutiformis-Alnetum, Alnetum incanae, Typhetum latifoliae, Caricetum gracilis, Caricetum ripariae, Caricetum vesicariae, Phalaridetum arundinaceae, Scirpo-Cirsietum cani, Bidentetum cernuae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1.141 ha 0.11 3.82
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 28.798 ha 2.76 2.31
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 2.088 ha 0.2 2.6
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 2.659 ha 0.25 2.41
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.625 ha 0.25 2.8
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.292 ha 0.03 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 24.697 ha 2.37 1.73
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 36.970 ha 3.54 3.09
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 13.236 ha 1.27 1.38
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 30.207 ha 2.9 2.97
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 43.500 ha 4.17 2.44
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 8.200 ha 0.79 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 15.002 ha 1.44 2.98
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.998 ha 0.29 2.13
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 26.412 ha 2.53 3.04
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 24 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Abdera flexuosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Hydraena pulchella -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Triphyllus bicolor -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Thamiocolus viduatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Stenus fuscicornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Rhizophagus perforatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Polydrusus corruscus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Pelenomus quadricorniger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Mycetophagus populi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Hylis olexai -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Hylis foveicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 252 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.