Pustějovské louky a Bartošovický luh

Poodří

RS06.05
Localisation: 49.67661N 18.02332E
Area: 1 043.254 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
fishpond system
reservoir
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 233 - 278 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Nejjižnější část nadregionálního biocentra Oderská niva, na obou březích řeky, komplex rozsáhlých mokřadů luk se systémy starých ramen a tůní řeky Odry, Pustějovského potoka i drobných přítoků, Bartošovické rybníky i lužní lesy paty říční terasy až ke Kunínu. Kromě významných hnízdišť ptáků jedno z nejdůležitějších území rozmnožování obojživelníků. Součástí území jsou i návrhy PR Mokřady Pustějovského potoka, PR Bartošovický luh, PR Koryto, PP Kaménka. Rostlinná společenstva zastoupena především Pruno-Fraxinetum, Salicion albae, Carici acutiformis-Alnetum, Alnetum incanae, Typhetum latifoliae, Caricetum gracilis, Caricetum ripariae, Caricetum vesicariae, Phalaridetum arundinaceae, Scirpo-Cirsietum cani, Bidentetum cernuae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 8.200 ha 0.79 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 24.697 ha 2.37 1.73
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.440 ha 0.04 3.53
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.327 ha 0.03 1.64
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 101.283 ha 9.71 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.625 ha 0.25 2.8
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 343.533 ha 32.93 2.29
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.015 ha -- 2.77
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 2.659 ha 0.25 2.41
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 26.412 ha 2.53 3.04
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1.141 ha 0.11 3.82
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.409 ha 0.04 3.61
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 13.236 ha 1.27 1.38
L1 Mokřadní olšiny -- -- 15.002 ha 1.44 2.98
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 2.088 ha 0.2 2.6
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 24 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2018
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Cygnus cygnus labuť zpěvná -- BD I -- -- 2020
Ptáci Cygnus columbianus bewickii labuť malá eurasijská -- BD I -- -- 2019
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Buteo rufinus káně bělochvostá -- BD I -- -- 2012
Ptáci Hydrocoloeus minutus racek malý -- BD I -- -- 2013
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2016
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 225 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.