Černý les a Valcha

Poodří

RS06.06
Localisation: 49.655544N 17.96513E
Area: 333.789 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
The degree of protection: PLA, NNR
Altitude: 241 - 289 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Do území spadá nejsevernější část nadregionálního biokoridoru Poodří-jih. Nejširší část nivy řeky v CHKO s mohutnou vnitrozemskou deltou na obou březích Odry. Jedno z nejbohatších území rozmnožování žábronožky sněžní i obojživelníků. Částečné poškození pravého břehu daňčí oborou - požadavek na zrušení. Součástí území je i návrh PR Oderské louky – Panský les.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 88.223 ha 26.43 3.08
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.484 ha 0.14 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 1.142 ha 0.34 1.3
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 2.577 ha 0.77 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.420 ha 0.73 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.143 ha 0.04 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 5.800 ha 1.74 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.743 ha 0.22 1.04
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8.118 ha 2.43 2.24
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.601 ha 0.18 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 5.551 ha 1.66 3.07
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 12.704 ha 3.81 1.55
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.072 ha 0.32 2.82
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 63.541 ha 19.04 2.15
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 7.055 ha 2.11 2.35
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Carabus cancellatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata subsp. austriaca bahnička bradavkatá rakouská -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Limosella aquatica blatěnka vodní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2008
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2008
Cévnaté rostliny Corydalis solida dymnivka plná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Ryby a mihule Rhodeus amarus hořavka duhová -- HD II Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Hacquetia epipactis hvězdnatec zubatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2006
Cévnaté rostliny Ulmus minor jilm habrolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2012
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2001
Cévnaté rostliny Epipactis albensis kruštík polabský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2008
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 48 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.