Černý les a Valcha

Poodří

RS06.06
Localisation: 49.655544N 17.96513E
Area: 333.789 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
The degree of protection: SCI, PLA, SPA
Altitude: 241 - 289 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Do území spadá nejsevernější část nadregionálního biokoridoru Poodří-jih. Nejširší část nivy řeky v CHKO s mohutnou vnitrozemskou deltou na obou březích Odry. Jedno z nejbohatších území rozmnožování žábronožky sněžní i obojživelníků. Částečné poškození pravého břehu daňčí oborou - požadavek na zrušení. Součástí území je i návrh PR Oderské louky – Panský les.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 1.024 ha 0.31 1
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.225 ha 0.07 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 29.650 ha 8.88 2.45
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 3.362 ha 1.01 2.3
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.072 ha 0.02 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 14.252 ha 4.27 3.98
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 7.055 ha 2.11 2.35
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 63.541 ha 19.04 2.15
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.072 ha 0.32 2.82
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 12.704 ha 3.81 1.55
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 5.551 ha 1.66 3.07
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.600 ha 0.18 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8.118 ha 2.43 2.24
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.743 ha 0.22 1.04
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 5.800 ha 1.74 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Ciconia ciconia čáp bílý Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Aquila heliaca orel královský -- BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2015
Ryby a mihule Misgurnus fossilis piskoř pruhovaný Ohrožený HD II Ohrožený (EN) -- 2014
Ryby a mihule Rhodeus amarus hořavka duhová -- HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Osmoderma barnabita páchník hnědý Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2014
Netopýři Rhinolophus hipposideros vrápenec malý Kriticky ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2016
First 1 2 3 4 Last Showing: 30 - 45 of 55 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.