Černý les a Valcha

Poodří

RS06.06
Localisation: 49.655544N 17.96513E
Area: 333.789 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
The degree of protection: SCI, PLA, SPA
Altitude: 241 - 289 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Do území spadá nejsevernější část nadregionálního biokoridoru Poodří-jih. Nejširší část nivy řeky v CHKO s mohutnou vnitrozemskou deltou na obou březích Odry. Jedno z nejbohatších území rozmnožování žábronožky sněžní i obojživelníků. Částečné poškození pravého břehu daňčí oborou - požadavek na zrušení. Součástí území je i návrh PR Oderské louky – Panský les.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.420 ha 0.73 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.743 ha 0.22 1.04
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 12.704 ha 3.81 1.55
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8.118 ha 2.43 2.24
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 29.650 ha 8.88 2.45
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 63.541 ha 19.04 2.15
First 1 2 Showing: 15 - 21 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Philonthus subuliformis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Pseudeuparius sepicola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Corticeus bicoloroides -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Pycnomerus terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Conopalpus testaceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Quedius scitus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Colydium elongatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Rhizophagus perforatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Brachygonus megerlei -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Brachida exigua -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Anisarthron barbipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Scaphisoma boreale -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2012
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 15 - 30 of 102 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.