Suchdolský les

Poodří

RS06.07
Localisation: 49.629321N 17.941139E
Area: 609.806 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM, NR
Altitude: 244 - 290 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Přirozeně meandrující tok Odry s plochou nivou, nejjižnější část nadregionálního biocentra Poodří-jih. Unikátní periodické tůně jako základ genobanky žábronožky sněžní pro celé CHKO, významné plochy pro rozmnožování a trvalý život obojživelníků. Jedny z nejcennějších porostů podmáčených olšin. Několik navržených maloplošných CHÚ: Dolní Louky, Bernartický les, Odra-Malý les, Bařiny, Meandry staré Odry. Rostlinná společenstva zastupují v území asociace Pruno-raxinetum, Carici acutiformis-Alnetum, Chaerophyllo hirsuti-Salicetum fragilis, Dentario glandulosae-Fagetum, Lemnetum minoris, Hottonietum palustris, Caricetum gracilis, Caricetum ripariae a další.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 148.136 ha 24.29 3.52
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.171 ha 0.03 3.38
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.087 ha 0.01 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 1.031 ha 0.17 1
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.032 ha 0.01 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.089 ha 0.01 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.013 ha -- 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 12.109 ha 1.99 2.99
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.883 ha 0.14 3.5
L1 Mokřadní olšiny -- -- 18.878 ha 3.1 1.87
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.286 ha 0.05 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.687 ha 0.6 2.48
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.331 ha 0.05 2
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 39.819 ha 6.53 3.04
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.054 ha 0.01 4
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 23 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Rhizophagus perforatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Triphyllus bicolor -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Rhizophagus cribratus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Pelenomus waltoni -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Nemadus colonoides -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Melandrya barbata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Hylobius transversovittatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Eucnemis capucina -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Cerylon deplanatum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Obojživelníci Bombina bombina × variegata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Carabus scheidleri helleri -- Ohrožený -- -- -- 2011
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 103 results

Realizované projekty

Název projektu: Zlepšení retenčních schopností zemědělské krajiny v CHKO Poodří
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2009 do 2015
Výše podpory: 38,8 mil. Kč
Zdroj: OPŽP a POPFK
Anotace: Územím CHKO Poodří prochází nadregionální biokoridor řeky Odry a v severní části CHKO je taktéž vymezeno funkční biocentrum Oderská Niva. Na toto území navazují biokoridory (př. ÚSES Kunín), jejichž úkolem je propojit ekosystémy Poodří s okolní krajinou. V rámci více projektů byly v CHKO Poodří zahájeny výsadby, které měly zlepšit ekologicko-stabilizační funkci a zvýšit retenční schopnosti krajiny v okolí řeky Odry a to převážně intenzivně využívané krajiny. Jednalo se o projekty zaměřené na zalesnění orné půdy, tedy výsadbu původních druhů dřevin (př. dub letní, javor klen, habr obecný, lípa srdčitá). Celkově bylo vysázeno více než 50 tis. stromů na ploše 16 ha.

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.