Suchdolský les

Poodří

RS06.07
Localisation: 49.629321N 17.941139E
Area: 609.806 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM, NR
Altitude: 244 - 290 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Přirozeně meandrující tok Odry s plochou nivou, nejjižnější část nadregionálního biocentra Poodří-jih. Unikátní periodické tůně jako základ genobanky žábronožky sněžní pro celé CHKO, významné plochy pro rozmnožování a trvalý život obojživelníků. Jedny z nejcennějších porostů podmáčených olšin. Několik navržených maloplošných CHÚ: Dolní Louky, Bernartický les, Odra-Malý les, Bařiny, Meandry staré Odry. Rostlinná společenstva zastupují v území asociace Pruno-raxinetum, Carici acutiformis-Alnetum, Chaerophyllo hirsuti-Salicetum fragilis, Dentario glandulosae-Fagetum, Lemnetum minoris, Hottonietum palustris, Caricetum gracilis, Caricetum ripariae a další.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.745 ha 0.12 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 41.350 ha 6.78 3.28
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.978 ha 0.16 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.808 ha 0.3 2.56
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.428 ha 0.4 3.08
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 8.882 ha 1.46 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.189 ha 0.03 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 120.756 ha 19.8 2.88
First 1 2 Showing: 15 - 23 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Triphyllus bicolor -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Rhizophagus perforatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Rhizophagus cribratus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Pelenomus waltoni -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Obojživelníci Bombina bombina × variegata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Nemadus colonoides -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Melandrya barbata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Obojživelníci Bombina sp. -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Hylobius transversovittatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Cerylon deplanatum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Carabus scheidleri helleri -- Ohrožený -- -- -- 2011
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2011
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 105 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.