Rezavka

Poodří

RS06.09
Localisation: 49.800133N 18.209339E
Area: 98.046 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
fishpond system
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 225 - 225 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Lužní les a mokřady s tůněmi podél potoka Rezavka a rybník Nový (21 ha) porostlý ze 2/3 rákosem. Stará ramena řeky Odry s Myriophyllo-Nupharetum, as. Riccietum fluitantis, mokřadní olšiny Carici elongatae-Alnetum navazující na bývalý rybník a poklesové tůně. Bohatý jarní aspekt. Území je jediným rozsáhlejším a nejméně poškozeným komplexem lesních ekosystémů v průmyslové krajině Ostravska.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.491 ha 0.5 3.1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.331 ha 0.34 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.164 ha 0.17 3.6
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.188 ha 3.25 2
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.177 ha 0.18 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 16.253 ha 16.58 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 45.594 ha 46.5 1.33

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Ampedus elegantulus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Pycnomerus terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Brouci Cassida leucanthemi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Bothrideres bipunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Brouci Eustrophus dermestoides -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis f. pleniflorus -- Ohrožený -- -- -- 2016
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata bahnička bradavkatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2016
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Porzana parva chřástal malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 86 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.