Ruda u Horusického rybníka

Třeboň peatlands

RS08.02
Localisation: 49.147906N 14.687301E
Area: 86.790 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NNM, SPA, NR
Altitude: 408 - 424 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlé minerotrofní rašeliniště na JV břehu Horusického rybníka, v minulosti odvodněné a z větší části vytěžené, posléze optimálně regenerující, s vytvořenou mozaikou vesměs reliktních typů cenné rašelinotvorné vegetace. V současnosti značná část rašeliniště zarůstá rašelinnými vrbinami (as. Salicetum pentandro-cinereae) a borovými březinami. Dosud dochovaná mozaika jedinečných rašelinných společenstev sv. Sphagno-Utricularion, Caricion demissae, Eriophorion gracilis, Sphagno recurvi-Caricion canescentis, Salicion cinereae, Betulion pubescentis.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0.030 ha 0.03 1
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.006 ha 0.01 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.072 ha 0.08 1
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.003 ha -- 1
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.290 ha 0.33 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.022 ha 0.03 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 13.094 ha 15.09 1.68
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 20.006 ha 23.05 1.71
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 7.103 ha 8.18 2.15
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 5.092 ha 5.87 2.19
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.094 ha 1.26 2.33
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 13.121 ha 15.12 2.67
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 5.454 ha 6.28 2.75
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.128 ha 0.15 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Berosus frontifoveatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Hydroporus scalesinaus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Bidessus grossepunctatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Rhantus suturellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Chaetarthria simillima -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Hygrotus nigrolineatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Ilybius subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Haliplus fulvus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Donacia obscura -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 125 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.