Ruda u Horusického rybníka

Třeboň peatlands

RS08.02
Localisation: 49.147906N 14.687301E
Area: 86.790 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NNM, SPA, NR
Altitude: 408 - 424 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlé minerotrofní rašeliniště na JV břehu Horusického rybníka, v minulosti odvodněné a z větší části vytěžené, posléze optimálně regenerující, s vytvořenou mozaikou vesměs reliktních typů cenné rašelinotvorné vegetace. V současnosti značná část rašeliniště zarůstá rašelinnými vrbinami (as. Salicetum pentandro-cinereae) a borovými březinami. Dosud dochovaná mozaika jedinečných rašelinných společenstev sv. Sphagno-Utricularion, Caricion demissae, Eriophorion gracilis, Sphagno recurvi-Caricion canescentis, Salicion cinereae, Betulion pubescentis.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 13.094 ha 15.09 1.68
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.094 ha 1.26 2.33
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.128 ha 0.15 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 5.092 ha 5.87 2.19
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.003 ha -- 1
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.006 ha 0.01 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.072 ha 0.08 1
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.290 ha 0.33 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.022 ha 0.03 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 5.454 ha 6.28 2.75
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 7.103 ha 8.18 2.15
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0.030 ha 0.03 1
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 20.006 ha 23.05 1.71
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 13.121 ha 15.12 2.67

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Erechtites hieraciifolia starčkovec jestřábníkolistý -- -- -- GL 2010
Stejnokřídlí Stenocranus fuscovittatus ostruhovník ostřicový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Stejnokřídlí Sorhoanus assimilis křísek mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Stejnokřídlí Muellerianella extrusa ostruhovník bezkolencový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Stejnokřídlí Kelisia vittipennis ostruhovník suchopýrový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
Cévnaté rostliny Festuca trichophylla kostřava niťolistá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2010
Obojživelníci Rana arvalis skokan ostronosý Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Nymphaea candida leknín bělostný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Pedicularis sylvatica všivec lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Drosera anglica rosnatka anglická Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Isolepis setacea bezosetka štětinovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Utricularia intermedia bublinatka prostřední Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2011
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 161 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.