Rašeliniště Mirochov

Třeboň peatlands

RS08.05
Localisation: 49.011559N 14.956904E
Area: 217.177 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, SPA, NR
Altitude: 470 - 487 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Přechodové rašeliniště, přibližně z jedné poloviny (S část) odlesněné a vytěžené. Zbývající část pokryta souvislým porostem smrku a borovice lesní, v některých partiích borovice blatka s rojovníkem bahenním v podrostu. V jižní části v řidším porostu borovice lesní souvislé porosty vlochyně bahenní. Charakteristická je fauna bezobratlých ze skupiny tyrfobiontů s řadou druhů glaciálních reliktů.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 21.128 ha 9.73 1.62
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.390 ha 0.18 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.155 ha 0.07 2.77
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.069 ha 0.03 3.94
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.176 ha 0.08 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.840 ha 0.39 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.030 ha 0.93 1
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 123.020 ha 56.65 2.54
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 3.974 ha 1.83 2.84
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.136 ha 0.06 3.92
L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť 91D0 Rašelinný les 14.646 ha 6.74 1.1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.097 ha 0.04 1.55
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.070 ha 0.03 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.070 ha 0.03 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Carabus scheidleri scheidleri -- Ohrožený -- -- -- 2009
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Houby Camarops tubulina bolinka černohnědá Kriticky ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Bombycilla garrulus brkoslav severní Ohrožený -- -- -- 2012
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2013
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2009
Ptáci Ficedula parva lejsek malý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2015
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 43 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.