Rašeliniště Mirochov

Třeboň peatlands

RS08.05
Localisation: 49.011559N 14.956904E
Area: 217.177 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, SPA, NR
Altitude: 470 - 487 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Přechodové rašeliniště, přibližně z jedné poloviny (S část) odlesněné a vytěžené. Zbývající část pokryta souvislým porostem smrku a borovice lesní, v některých partiích borovice blatka s rojovníkem bahenním v podrostu. V jižní části v řidším porostu borovice lesní souvislé porosty vlochyně bahenní. Charakteristická je fauna bezobratlých ze skupiny tyrfobiontů s řadou druhů glaciálních reliktů.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 21.128 ha 9.73 1.62
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.390 ha 0.18 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.155 ha 0.07 2.77
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.069 ha 0.03 3.94
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.176 ha 0.08 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.840 ha 0.39 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.030 ha 0.93 1
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 123.020 ha 56.65 2.54
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 3.974 ha 1.83 2.84
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.136 ha 0.06 3.92
L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť 91D0 Rašelinný les 14.646 ha 6.74 1.1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.097 ha 0.04 1.55
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.070 ha 0.03 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.070 ha 0.03 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Anastrangalia reyi -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Buprestis haemorrhoidalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Serropalpus barbatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Pogonocherus ovatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Monochamus saltuarius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Microon sahlbergi -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Melanophila cyanea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Rhantus suturellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Cryptocephalus quadripustulatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Cryptocephalus marginatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Cryptocephalus decemmaculatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 68 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.