Janohrad

Floodplain of lower Dyje River

RS09.05
Localisation: 48.809823N 16.827206E
Area: 153.741 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI
Altitude: 155 - 158 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Odříznuté koryto staré Dyje v lužním lese: lesní souvislé porosty, zbytky lužních luk se solitérními duby. Stará ramena. V tůních typická vodní a bažinná flóra.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.023 ha 0.01 4
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 28.639 ha 18.63 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.039 ha 0.03 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 17.002 ha 11.06 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.914 ha 0.59 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.078 ha 0.05 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 79.814 ha 51.91 2.51
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.356 ha 2.18 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.117 ha 0.08 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Abraeus roubali -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Ptinus schlerethi -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Melandrya barbata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Melanotus crassicollis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Mycetochara quadrimaculata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Nemadus colonoides -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Notolaemus castaneus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Oxylaemus cylindricus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Pelecotoma fennica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Platylomalus complanatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Plegaderus otti -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Podeonius acuticornis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Brouci Pseudeuparius sepicola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Rhizophagus oblongicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 158 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.