Kančí obora

Floodplain of lower Dyje River

RS09.06
Localisation: 48.773141N 16.867646E
Area: 363.864 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI
Altitude: 154 - 157 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Lužní les se starými porosty (chráněno jako genofondová plocha dubu), starými rameny a tůněmi, významný z botanického a hydrobiologického hlediska. Významný zdroj pitné vody. Na počátku 90. let lokalita silně vysychala, po provedených revitalizacích je v uspokojivém stavu.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.007 ha -- 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.523 ha 0.69 2.18
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.214 ha 0.06 2.6
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4.280 ha 1.18 2.85
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 21.838 ha 6 3
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.099 ha 0.03 3
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.025 ha 0.01 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.235 ha 0.06 3
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.401 ha 0.11 1.88
V1B Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (Stratiotes aloides) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.134 ha 0.04 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.193 ha 0.88 1.83
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.439 ha 0.12 3.71
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 5.668 ha 1.56 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 22.766 ha 6.26 2.39
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 264.039 ha 72.57 2.23

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Arum maculatum árón plamatý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2010
Plazi Coronella austriaca užovka hladká Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2010
Obojživelníci Bufotes viridis ropucha zelená Silně ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2011
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Platyrhinus resinosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Pycnomerus terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Ptinus variegatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Ptinus schlerethi -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Ptinus calcaratus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Pterostichus gracilis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Podeonius acuticornis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Brouci Plegaderus dissectus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Pediacus depressus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Platynus krynickii -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 175 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.