Kančí obora

Floodplain of lower Dyje River

RS09.06
Localisation: 48.773141N 16.867646E
Area: 363.864 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI
Altitude: 154 - 157 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Lužní les se starými porosty (chráněno jako genofondová plocha dubu), starými rameny a tůněmi, významný z botanického a hydrobiologického hlediska. Významný zdroj pitné vody. Na počátku 90. let lokalita silně vysychala, po provedených revitalizacích je v uspokojivém stavu.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.007 ha -- 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.523 ha 0.69 2.18
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.214 ha 0.06 2.6
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4.280 ha 1.18 2.85
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 21.838 ha 6 3
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.099 ha 0.03 3
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.025 ha 0.01 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.235 ha 0.06 3
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.401 ha 0.11 1.88
V1B Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (Stratiotes aloides) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.134 ha 0.04 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.193 ha 0.88 1.83
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.439 ha 0.12 3.71
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 5.668 ha 1.56 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 22.766 ha 6.26 2.39
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 264.039 ha 72.57 2.23

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2014
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Aulonium trisulcum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Netopýři Barbastella barbastellus netopýr černý Kriticky ohrožený HD II, HD IV -- -- 2015
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Brachygonus ruficeps -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Bufotes viridis ropucha zelená Silně ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Butomus umbellatus šmel okoličnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Calosoma inquisitor krajník hnědý Ohrožený -- -- -- 2012
Brouci Camptorhinus statua -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2014
Cévnaté rostliny Cardamine matthioli řeřišnice Matthioliho -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Brouci Cardiophorus gramineus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Carex melanostachya ostřice černoklasá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 15 - 30 of 172 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.