Křivé jezero

Floodplain of lower Dyje River

RS09.07
Localisation: 48.848865N 16.726573E
Area: 122.846 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 158 - 165 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Lužní les asociace Fraxino pannonicae-Ulmetum (starší 100 let) se starým ramenem Dyje. Každoroční simulace jarních záplav podstatně zvýšily hodnotu rezervace, v tůních se objevila typická společenstva vodních bezobratlých. Louky se pravidelně sečou, hlavaté vrby ořezávají. V rámci záchranných akcí Dno před zatopením třetí nádrže u Nových Mlýnů sem bylo s úspěchem přesazeno několik desítek tisíc jedinců bledule letní a menší populace ladoňky vídeňské.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.068 ha 0.06 1.33
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.241 ha 0.2 1
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0.658 ha 0.54 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.027 ha 0.84 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.383 ha 1.94 1.99
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.096 ha 2.52 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 3.698 ha 3.01 3
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 3.903 ha 3.18 1
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8.918 ha 7.26 2.34
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 14.575 ha 11.86 2.03
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 53.897 ha 43.87 1.82

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Satyrium pruni ostruháček švestkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ryby a mihule Leuciscus idus jelec jesen Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ryby a mihule Proterorhinus semilunaris hlavačka mramorovaná -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2013
Netopýři Myotis emarginatus netopýr brvitý Kriticky ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Drymonia ruficornis hřbetozubec dubový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2014
Brouci Protaetia fieberi zlatohlávek Fieberův -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Měkkýši Dreissena polymorpha slávička mnohotvárná -- -- -- BL3 2014
Měkkýši Aplexa hypnorum levotočka bažinná -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Měkkýši Anisus spirorbis svinutec kruhovitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Longitarsus brunneus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Motýli Lithophane semibrunnea dřevobarvec hnědý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Stenolophus discophorus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Eutrichapion gribodoi -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 45 - 60 of 329 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.