Křivé jezero

Floodplain of lower Dyje River

RS09.07
Localisation: 48.848865N 16.726573E
Area: 122.846 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 158 - 165 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Lužní les asociace Fraxino pannonicae-Ulmetum (starší 100 let) se starým ramenem Dyje. Každoroční simulace jarních záplav podstatně zvýšily hodnotu rezervace, v tůních se objevila typická společenstva vodních bezobratlých. Louky se pravidelně sečou, hlavaté vrby ořezávají. V rámci záchranných akcí Dno před zatopením třetí nádrže u Nových Mlýnů sem bylo s úspěchem přesazeno několik desítek tisíc jedinců bledule letní a menší populace ladoňky vídeňské.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.383 ha 1.94 1.99
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.068 ha 0.06 1.33
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 14.575 ha 11.86 2.03
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.096 ha 2.52 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 3.698 ha 3.01 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.241 ha 0.2 1
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 3.903 ha 3.18 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.027 ha 0.84 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8.918 ha 7.26 2.34
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 53.897 ha 43.87 1.82
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0.658 ha 0.54 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Triplax collaris -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Cassida murraea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Agrilus convexicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Agrilus hastulifer -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Cassida ferruginea -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Cardiophorus gramineus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Ampedus nigerrimus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Měkkýši Viviparus acerosus bahenka uherská -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2014
Motýli Leucoma salicis bekyně vrbová -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2010
Brouci Hymenalia rufipes blanočlenec červenonohý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Cévnaté rostliny Leucojum aestivum bledule letní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
First 4 5 6 7 8 9 10 11 Last Showing: 90 - 105 of 302 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.