Pastvisko

Floodplain of lower Dyje River

RS09.12
Localisation: 48.812886N 16.797853E
Area: 62.391 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, NNM
Altitude: 156 - 158 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Mokřadní bylinné společenstvo, významné hnízdiště řady ptačích druhů.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 0.045 ha 0.07 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.743 ha 6 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 13.112 ha 21.02 2.11
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 16.192 ha 25.95 1.11
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 2.719 ha 4.36 2.89
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.973 ha 6.37 2.5

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Aesalus scarabaeoides roháček vrubounovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Měkkýši Gyraulus rossmaessleri kružník Rossmässlerův -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Ardeola ralloides volavka vlasatá -- BD I -- -- 2017
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Aquila heliaca orel královský -- BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Allecula morio hřebenočlenec smolový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Triturus dobrogicus čolek dunajský -- HD II Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Měkkýši Segmentina nitida lištovka lesklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Měkkýši Aplexa hypnorum levotočka bažinná -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Měkkýši Anisus spirorbis svinutec kruhovitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 191 results

Realizované projekty

Název projektu: Revitalizace NPP Pastvisko u Lednice - I. etapa
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2018 do 2020
Výše podpory: 10,8 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Projekt řeší opatření ke zmírnění negativních vlivů na populace zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů (pijavka lékařská a svinutec tenký) v NPP Pastvisko u Lednice. Biotopy těchto živočichů tvořené tůněmi jsou silně zazemněny a břehy jsou zarostlé rákosím a náletovými dřevinami. V rámci projektu došlo k záchrannému transferu živočichů, odstranění ruderálního porostu, odtěžení sedimentu o objemu cca 19 tis. m3, k navýšení břehů a ostrůvků a vybudování regulačního objektu. Odkaz na článek: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/zacina-revitalizace-mokradu-na-pastvisku/

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.