Plačkův les a říčka Šatava

Floodplain of lower Dyje River

RS09.13
Localisation: 48.943223N 16.593483E
Area: 117.258 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 167 - 175 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Lužní les Salicion albae a Ulmion s mokřadem a tokem říčky Šatavy. Hnízdiště pro lužní lesy jižní Moravy typických zástupců dravců a vrubozobých ptáků.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.912 ha 0.78 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.004 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4.259 ha 3.63 1.71
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.127 ha 0.11 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3.920 ha 3.34 1.5
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 21.971 ha 18.74 1.19
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 1.461 ha 1.25 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 9.179 ha 7.83 1.02
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 21.155 ha 18.04 1.91
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 39.884 ha 34.01 1.08
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.860 ha 0.73 1.01

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Platynus krynickii -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Agonum lugens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Ampedus elegantulus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Agabus striolatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Gallinago media bekasina větší Ohrožený BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Leucojum aestivum bledule letní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3 2015
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Verbascum blattaria divizna švábovitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2016
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- -- -- 2015
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 124 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.