Plačkův les a říčka Šatava

Floodplain of lower Dyje River

RS09.13
Localisation: 48.943223N 16.593483E
Area: 117.258 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 167 - 175 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Lužní les Salicion albae a Ulmion s mokřadem a tokem říčky Šatavy. Hnízdiště pro lužní lesy jižní Moravy typických zástupců dravců a vrubozobých ptáků.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.912 ha 0.78 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.004 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4.259 ha 3.63 1.71
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.127 ha 0.11 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3.920 ha 3.34 1.5
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 21.971 ha 18.74 1.19
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 1.461 ha 1.25 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 9.179 ha 7.83 1.02
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 21.155 ha 18.04 1.91
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 39.884 ha 34.01 1.08
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.860 ha 0.73 1.01

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Ampedus elegantulus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2009
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2015
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Fraxinus angustifolia subsp. danubialis jasan úzkolistý podunajský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Urtica kioviensis kopřiva lužní -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Brouci Calosoma inquisitor krajník hnědý Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 61 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.