Střední zdrž Nové Mlýny

Floodplain of lower Dyje River

RS09.15
Localisation: 48.900184N 16.616307E
Area: 1 041.049 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: reservoir
The degree of protection: SCI, SPA, NR
Altitude: 165 - 200 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Prostřední ze tří nádrží na Dyji, Svratce a Jihlavě. Uvnitř jsou dvě skupiny menších ostrůvků – celkem asi 30 ha, s porosty ruderální vegetace. Jedno z nejvýznamnějších hnízdišť a zimovišť vodních ptáků v ČR. V letech 1997–1999 je držena snížená hladiny přibližně o 85 cm kvůli těžbě sedimentů z výústních tratí Svratky a Jihlavy. Tyto sedimenty se ukládají do dvou uměle vybudovaných lagun uvnitř nádrže. Snížení vedlo k prudkému vzestupu počtu hnízdících párů u více druhů ptáků (konipas luční, kulík říční, rákosník proužkovaný, čejka chocholatá) a výskyt mnoha druhů ptáků v ČR vzácných.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.667 ha 0.06 3.85
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.695 ha 0.26 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.581 ha 0.06 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 33.015 ha 3.17 2.25
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 24.015 ha 2.31 1.88
T3.3A Subpanonské stepní trávníky 6240 Subpanonské stepní trávníky 0.112 ha 0.01 2.8
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 1.843 ha 0.18 3.48
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.203 ha 0.12 2.33
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.158 ha 0.02 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Andrena rufula -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Brouci Anthaxia podolica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Netopýři Pipistrellus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2016
Brouci Pleurophorus caesus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Platylomalus complanatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Mycetochara flavipes -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Melicius cylindrus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Drasterius bimaculatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Drapetes mordelloides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Diaclina testudinea -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Celidus humeralis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Teretrius fabricii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Anomala dubia -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 201 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.