Mokřady Liběchovky

Liběchovka and Pšovka Brooks

RS10.01
Localisation: 50.479296N 14.485442E
Area: 150.608 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 182 - 333 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0.248 ha 0.16 4
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.144 ha 0.1 3.57
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 15.080 ha 10.01 3.41
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.173 ha 0.11 3.35
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3.727 ha 2.47 3.27
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.018 ha 0.01 3.26
L8.2 Lesostepní bory 91U0 Lesostepní bory (Cytiso-Pinetalia) 0.001 ha -- 3
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.338 ha 0.22 2.74
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.534 ha 1.68 2.64
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.862 ha 0.57 2.54
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 7.871 ha 5.23 2.5
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.001 ha -- 2.5
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.766 ha 1.84 2.44
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.551 ha 0.37 2.28
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.652 ha 0.43 2.25
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 25 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Myotis mystacinus netopýr vousatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2016
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Netopýři Vespertilio murinus netopýr pestrý Silně ohrožený HD IV -- -- 2016
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2016
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2016
Netopýři Barbastella barbastellus netopýr černý Kriticky ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2016
Netopýři Myotis sp. -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2016
Netopýři Pipistrellus nathusii netopýr parkový Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 124 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.