Mokřady Liběchovky

Liběchovka and Pšovka Brooks

RS10.01
Localisation: 50.479296N 14.485442E
Area: 150.608 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 182 - 333 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L8.2 Lesostepní bory 91U0 Lesostepní bory (Cytiso-Pinetalia) 0.001 ha -- 3
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.001 ha -- 2.5
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.016 ha 0.01 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.018 ha 0.01 3.26
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.144 ha 0.1 3.57
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.151 ha 0.1 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.173 ha 0.11 3.35
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.222 ha 0.15 2
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0.248 ha 0.16 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.338 ha 0.22 2.74
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.383 ha 0.25 1.19
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.551 ha 0.37 2.28
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.600 ha 0.4 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.652 ha 0.43 2.25
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.862 ha 0.57 2.54
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 25 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Scrophularia umbrosa krtičník křídlatý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Stellaria neglecta ptačinec přehlížený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ortopteroidní hmyz Stethophyma grossum saranče mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Trollius altissimus upolín nejvyšší Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Houby Typhula erythropus paluška červenonohá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Měkkýši Vertigo angustior vrkoč útlý -- HD II Zranitelný (VU) -- 2020
Měkkýši Vertigo moulinsiana vrkoč bažinný -- HD II Ohrožený (EN) -- 2020
Netopýři Vespertilio murinus netopýr pestrý Silně ohrožený HD IV -- -- 2016
Lišejníky Xanthoria polycarpa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
First 5 6 7 8 9 Showing: 120 - 131 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.