Mokřady Liběchovky

Liběchovka and Pšovka Brooks

RS10.01
Localisation: 50.479296N 14.485442E
Area: 150.608 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 182 - 333 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.001 ha -- 2.5
L8.2 Lesostepní bory 91U0 Lesostepní bory (Cytiso-Pinetalia) 0.001 ha -- 3
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.016 ha 0.01 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.018 ha 0.01 3.26
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.151 ha 0.1 1
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.144 ha 0.1 3.57
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.173 ha 0.11 3.35
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.222 ha 0.15 2
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0.248 ha 0.16 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.338 ha 0.22 2.74
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.383 ha 0.25 1.19
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.551 ha 0.37 2.28
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.600 ha 0.4 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.652 ha 0.43 2.25
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.862 ha 0.57 2.54
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 25 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Deronectes latus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL 2016
Houby Epithele typhae pokožkovka orobincová -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Cévnaté rostliny Equisetum telmateia přeslička největší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Euplagia quadripunctaria přástevník kostivalový -- HD II -- -- 2020
Lišejníky Evernia prunastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Glaucopsyche alexis modrásek kozincový -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Houby Gloeoporus dichrous slizoporka dvoubarvá -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 30 - 45 of 129 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.