Mokřady Liběchovky

Liběchovka and Pšovka Brooks

RS10.01
Localisation: 50.479296N 14.485442E
Area: 150.608 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 182 - 333 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.151 ha 0.1 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.383 ha 0.25 1.19
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.722 ha 1.81 1.27
L1 Mokřadní olšiny -- -- 4.569 ha 3.03 1.43
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 5.814 ha 3.86 1.97
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.222 ha 0.15 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.600 ha 0.4 2
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.016 ha 0.01 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.713 ha 3.79 2.11
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 70.401 ha 46.74 2.18
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.652 ha 0.43 2.25
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.551 ha 0.37 2.28
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.766 ha 1.84 2.44
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 7.871 ha 5.23 2.5
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.001 ha -- 2.5
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 25 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Myotis sp. -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Netopýři Myotis nattereri netopýr řasnatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2016
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Netopýři Barbastella barbastellus netopýr černý Kriticky ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Myotis alcathoe/emarginatus -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Netopýři Myotis brandtii netopýr Brandtův Silně ohrožený HD IV -- -- 2016
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2016
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL 2016
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 15 - 30 of 129 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.