Mokřady Liběchovky

Liběchovka and Pšovka Brooks

RS10.01
Localisation: 50.479296N 14.485442E
Area: 150.608 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 182 - 333 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.144 ha 0.1 3.57
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.222 ha 0.15 2
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.016 ha 0.01 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.338 ha 0.22 2.74
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.534 ha 1.68 2.64
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.018 ha 0.01 3.26
L8.2 Lesostepní bory 91U0 Lesostepní bory (Cytiso-Pinetalia) 0.001 ha -- 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.652 ha 0.43 2.25
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.722 ha 1.81 1.27
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 7.871 ha 5.23 2.5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.173 ha 0.11 3.35
L1 Mokřadní olšiny -- -- 4.569 ha 3.03 1.43
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 5.814 ha 3.86 1.97
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.151 ha 0.1 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.713 ha 3.79 2.11
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 25 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Potamogeton lucens rdest světlý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Potamogeton praelongus rdest dlouholistý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Měkkýši Pseudotrichia rubiginosa vlahovka rezavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Punctelia jeckeri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Lišejníky Ramalina farinacea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Reynoutria × bohemica křídlatka česká -- -- -- BL2 2015
Netopýři Rhinolophus hipposideros vrápenec malý Kriticky ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Ribes nigrum rybíz černý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2016
Obojživelníci Salamandra salamandra mlok skvrnitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2019
First 5 6 7 8 9 Last Showing: 105 - 120 of 131 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.