Mokřady Pšovky

Liběchovka and Pšovka Brooks

RS10.02
Localisation: 50.417799N 14.578421E
Area: 210.434 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Altitude: 175 - 350 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.826 ha 0.39 3.05
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.020 ha 0.01 4
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 6.825 ha 3.24 2.18
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.009 ha -- 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.009 ha -- 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.732 ha 0.35 3.47
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.000 ha -- 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.147 ha 0.07 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 23.260 ha 11.05 1.56
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.334 ha 0.16 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.354 ha 0.17 2.44
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.534 ha 0.73 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.244 ha 2.02 2.26
L1 Mokřadní olšiny -- -- 15.580 ha 7.4 1.59
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6.895 ha 3.28 2.45
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 32 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Berosus frontifoveatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Dytiscus circumflexus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Elmis obscura -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Meloe rugosus -- Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Ryby a mihule Cobitis sp. -- -- HD II -- -- 2015
Cévnaté rostliny Triglochin palustre -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Chaetocnema conducta -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2014
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2002
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Měkkýši Perpolita petronella blyštivka skleněná -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2001
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 186 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.